ايران در رتبه 21 توليد آلومينيم جهان

بررسي عمكرد توليد، صادرات و واردات آلومينيم نشان از روند صعودي اين محصول دارد. بر اساس آمار، در سال 2010 توليد آلومينيم از 192 به 300‌هزار تن در سال 2013 رسيده است.

همچنين در سال 2013 روند توليد آلومينيم در سه كشور چين، روسيه و كانادا با اختلاف زياد با ساير كشورها به ترتيب؛ 22100، 3720، 2970‌هزار تن است كه سهم اين سه كشور در توليد آلومينيم در جهان در سال 2013 و 2014 به بيش از 50‌درصد مي‌رسد. البته كشور چين به تنهايي سهم 47‌درصدي در توليد آلومينيم در اختيار دارد. همچين بر اساس آمار منتشر شده، در سال 2011، آلومينيم ايران با رشد 16.7‌درصدي توليد در جايگاه 28 جهان قرار مي‌گيرد اما در سال 2013 رشد توليد اين محصول به 30.4‌درصد افزايش مي‌يابد و با 7 پله صعود ايران در جايگاه 21 جهان قرار مي‌گيرد. براساس اين گزارش، آمار حجم و رتبه توليد آلومينيم ايران تا پايان سال 4102 نه از سوي وزارت صنعت ايران و نه از طريق مجاري بين‌المللي اعلام نشده است.

صادرات آلومينيم
همچنين آمار مربوط به صادرات آلومينيم در سال 2013 حاكي از اين است كه ارزش صادرات كشورهاي چين، آلمان و امريكا به ترتيب 20.0، 16.3، 13.1‌ميليارد دلار است و ايران در همان سال با صادرات 0.4‌ميليارد دلار در جايگاه 58 جهان قرار دارد. از طرفي ارزش صادرات آلومينيم ايران در سال‌هاي 2010 و 2011، 2012 و 2013، 0.4‌ميليارد دلار عنوان شده كه اين آمار نشان مي‌دهد ارزش صادرات ايران در اين سال‌ها، تفاوت محسوسي نداشته است.

واردات آلومينيم
از طرفي، آمار مربوط به واردات آلومينيم در ايران و جهان نشان مي‌دهد؛ در سال 2013 واردات آلومينيم كشورهاي آلمان، امريكا و چين به ترتيب 17.3، 15.7، 8.7‌ميليارد دلار بوده است. اين آمارها حاكي از اين است كه صادرات آلومينيم در اين كشورها نسبت به واردات روند كاهشي داشته است. البته واردات آلومينيم ايران در همان سال، از لحاظ ارزشي 0.3‌ميليارد دلار عنوان شده و ايران را در جايگاه 61 جهان قرار مي‌دهد. اين در حالي است كه در سال 2010 ارزش واردات آلومينيم ايران 0.6‌ميليارد دلار است و شاهد روند كاهشي واردات اين محصول در سال 2013 بوده‌ايم.

تاریخ: 
1394/10/16
منبع: 
تعادل