اثرات منفی سرکوب قیمتی قطعه‌سازان

یک عضو فعال در صنعت قطعه‌سازی کشور اعلام کرد از نیمه دوم سال 95 تاکنون با افزایش تدریجی قیمت مواد اولیه و نوسانات نرخ ارز مانع بزرگی برای تولید و تامین هزینه در واحدهای قطعه‌سازی ایجاد شده است.

جعفر نصیری اظهار داشت‌: در صورتی که هزینه تحمیل شده در تولید قطعات در نظر گرفته نشود این جریان بر کیفیت تولید و محصول نهایی قطعه‌سازان تاثیر خواهد گذاشت.

وی تصریح کرد‌: در شرایطی که بسیاری از آیتم‌های موثر در بهای تمام شده قطعات افزایش یافته اما متاسفانه این موارد در قیمت قطعات لحاظ نمی شود.

وی گفت‌: امروز گزینه‌های زیادی در هزینه واحدهای قطعه‌سازی تاثیر‌گذار است و بر این اساس باید افزایش قیمت قطعات متناسب با هزینه‌های تحمیل شده در نظر گرفته شود در حالی که ماههاست به جهت عدم محاسبه این هزینه ها، فشار مالی زیادی به قطعه سازان تحمیل شده است.

وی تاکید کرد‌: در شرایطی که مشکلات زیادی برای واحدهای قطعه‌سازی ایجاد شده باید فکری برای هزینه ها تحمیلی در این بخش شود و افزایش قیمت قطعات متناسب با هزینه های تحمیل شده در نظر گرفته شود.

این فعال در صنعت قطعه‌سازی یاد آورشد‌: در این وضعیت پرداخت مطالبات و تامین نقدینگی‌، راهکاری برای مدیریت بر هزینه های ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه و جلوگیری از افزایش قیمت قطعات نخواهد بود.

نصیری خاطر‌نشان کرد‌: البته قطعه سازان همواره با بکارگیری روش هایی در راستای ارتقاء کیفیت‌، مدیریت و کاهش هزینه ها حرکت کردند و تلاش کردند با کنترل فرایندها‌‌، جریان هزینه و تولید را مدیریت کنند.

وی اظهار داشت‌: با ادامه شرایط کنونی روز به روز اوضاع نقدینگی قطعه‌سازان حادتر می شود و طبعا این مساله بر جریان تولید و فعالیت واحدهای قطعه‌سازی تاثیر منفی خواهد گذاشت.

تاریخ: 
1396/08/20
منبع: 
خبر خودرو