ظرفیت طرح های قابل تحقق فولادی 23 میلیون تن است

براساس بررسی امسال از وضعیت طرح های قابل تحقق فولادی نشان می دهد که 23 میلیون تن امکان افزودن به رقم ظرفیت اسمی فعلی وجود دارد، تا به مرز 55 میلیون تن دست یابیم.

برپایه یک پژوهش صورت گرفته از وضعیت صنعت فولاد که مستند به طرح جامع است، ظرفیت اسمی فولاد خام کشور در پایان 9 ماه امسال (منتهی به آذر) به رقم 31.6 میلیون تن رسید.

بررسی وضعیت زنجیره فولاد
براساس آخرین نتایج بررسی صورت گرفته در سال 96 از وضعیت زنجیره فولاد نشان می دهد که ظرفیت اسمی کنسانتره سازی ها در کشور برابر 46.6 میلیون تن است و نسبت به سال 95 به میزان 2.3 میلیون تن به ظرفیت کنسانتره سازی های کشور اضافه شده است.
علاوه براین میزان تولید کنسانتره سنگ آهن در مدت هشت ماه امسال ( منتهی به آبان ) نیز برابر با 23.5 میلیون تن بود، درحالی که در دوره مشابه پارسال بالغ بر 20.6 میلیون تن بود.
ضمن اینکه آمارهای مزبور بدون الحاق تولید بخش خصوصی است.
بنابراین برنامه زنجیره فولاد در مسیر دستیابی به ظرفیت 55 میلیون تنی افق 1404 طراحی شده است.

نیاز 79 میلیونی تنی کنسانتره
بررسی صورت گرفته در چارچوب سند چشم انداز نشان می دهد که نیاز به کنسانتره برابر با 79 میلیون تن است، این درحالی است که ظرفیت طرحهای قابل تحقق در کنسانتره سازی 20 میلیون تن است، و حدود 13 میلیون تن نیاز به ایجاد ظرفیت در کنسانتره سازی وجود دارد.

رشد 10.6 میلیون تنی گندله سازی در یکسال
برپایه آمارهای سال گذشته، ظرفیت گندله سازی کشورمان به رقم 32 میلیون تن رسید و در سال 96 به رقم 42.6 میلیون تن رسید که رشد 10.6 میلیون تنی را ثبت کرد.
حجم گندله تولیدی در دوره هشت ماه 96 ( منتهی به آبان ) به رقم 20.7 میلیون تن رسید که در مقایسه با عملکرد دوره مشابه سال 95 افزایش 26 درصدی داشت.
توازن زنجیره فولادی در افق 1404 ضرورت دستیابی به 75 میلیون تن گندله را نشان می دهد.
اکنون 31 میلیون تن طرح های در دست اجرای گندله سازی است که نیاز به حدود 2 میلیون تن ظرفیت مازاد براین رقم داریم.

گذر ظرفیت آهن اسفنجی از 27.5 میلیون تن
براساس برنامه زنجیره فولاد تحقق رقم 52 میلیون تن آهن اسفنجی در 1404 پیش بینی شده و در 9 ماه 96 ( منتهی به آذر ) بیش از 27.5 میلیون تن این مهم فراهم شد، در حالی که ظرفیت اسمی در سال 95 آهن اسفنجی 24.4 میلیون تن ثبت شده بود.
آمار تولید آهن اسفنجی در هشت ماه امسال ( منتهی به آبان ) 14.5 میلیون تن بود، در حالی که در دوره مشابه سال قبل 14.1 میلیون تن اعلام شد.

ظرفیت طرح های در دست اجرا
مرور فعالیت های ظرفیت سازی در سال 96 نشان داد که 17.2 میلیون تن طرح های در دست اجرای زنجیره فولاد است و به منظور توازن بخشیدن حدود هفت میلیون تن ظرفیت سازی باید صورت گیرد.

تولید فولاد خام
میزان فولاد خام تولیدی در دوره 9 ماه امسال ( منتهی به آذر) به رقم 14.09 میلیون تن رسید که در دوره مشابه پارسال میزان 1.7 میلیون تن افزایش نشان می دهد.
براساس آمار سال 2017 انجمن جهانی فولاد، تولید فولاد خام جمهوری اسلامی نسبت به سال 2016 موجب ترقی از رتبه 14 به 13 جهانی شد.
انتظار می رود در افق چشم انداز 1404 ایران به جایگاه هفتم جهانی دست یابد.
انجمن جهانی فولاد اعلام کرد: بررسی عملکرد 66 کشور عضو نشان می دهد در سال 2017 کشور چین به عنوان بزرگترین تولید کننده فولاد خام رقم 831.7 میلیون تن را ثبت کرد و جمهوری اسلامی ایران هم تولید 21.7 میلیون تنی را به خود اختصاص داده است.

تاریخ: 
1396/11/24
منبع: 
ایرنا